Spotkanie logopedów w ramach sieci i współpracy specjalistów

Dnia 21.01.2016r. odbyło się pierwsze spotkanie logopedów z powiatu bielskiego w ramach sieci i współpracy specjalistów. W spotkaniu uczestniczyło 11 logopedów ze szkół, przedszkoli i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Wszystkie obecne Panie zadeklarowały chęć kontynuowania pracy w sieci.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Pani Barbara Szpalerska. Serdecznie powitała przybyłych specjalistów. Przedstawiła osoby prowadzące spotkanie.
Następnie koordynator sieci Maria Marciniak - Kraśko przybliżyła idee, założenia, ogólne cele funkcjonowania sieci. Kolejnym etapem spotkania była prezentacja multimedialna "Komunikacja interpersonalna logopedów"
W pierwszej części prezentacji omówiono ogólne informacje dotyczące  komunikacji interpersonalnej. Druga część dotyczyła dobrej i złej komunikacji w odniesieniu do pracy logopedy oraz roli komunikacji w wychowaniu dziecka.
Po zakończeniu części teoretycznej koordynator sieci Maria Marciniak - Kraśko oraz osoba wspierająca Bożena Konobrocka przeprowadziła część warsztatową na temat "Nawiązanie współpracy między placówkami" Celem warsztatów było zebranie informacji na podstawie Analizy SWOT na temat: Sukcesy w pracy (mocne strony), Trudności (słabe strony), Szanse (sprzymierzeńcy w pracy-kto może pomóc pokonać trudności?), Zagrożenia (ograniczenia na które nie mamy wpływu).
Logopedzi pracowali indywidualnie, a następnie w grupach. Lider każdej grupy przedstawił pracę na forum. Efektem  było opracowanie wniosków do jeszcze skuteczniejszego działania dla dobra naszych pacjentów.
Wywiązała się również szeroka  dyskusja nt. problemów nurtujących logopedów (słaba współpraca z rodzicami, egzekwowanie prac domowych, duża ilość dzieci objętych terapią, coraz to bardziej skomplikowane wady wymowy, mała liczba godzin, warunki lokalowe logopedów, praca w kilku placówkach).
Informacja o spotkaniu i wnioski zostaną przesłane  do wiadomości dyrektorom poszczególnym placówkom drogą e-mail.

 

WNIOSKI
1. Włączenie rodziców w proces korygowania wad wymowy (opracowanie kontraktu z rodzicami, organizowanie spotkań indywidualnych, zajęć otwartych dla rodziców).
2. Potrzeba wymiany doświadczeń i pomysłów w celu lepszego funkcjonowania w zakresie prowadzenia terapii logopedycznej w powiecie.
3. Włączanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli i wychowawców ze szkół, pedagogów szkolnych, pracowników poradni do pomocy w pokonywaniu trudności związanych z prawidłowym rozwojem mowy dziecka oraz utrwalaniem wywołanych głosek (organizowanie spotkań indywidualnych i grupowych).

 

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.