Program "Za życiem"

Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji. W tym celu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza program zwany programem "Za życiem", którego celem jest wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin. Program dotyczy pomocy uczennicom w ciąży, przez stworzenie im możliwości kontynuowania nauki oraz utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Program jest realizowany z jednostkami samorządu terytorialnego. Wiodącym ośrodkiem w powiecie bielskim w celu realizacji wyżej wymienionego programu jest wskazana przez Starostę Powiatu Bielskiego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy (Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

 

2) wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

 

3) wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

 

4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.

 

Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 17, telefon: (85) 833 26 74.

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.