Informacja o współpracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim

Informacja o współpracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim

ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim

przy realizacji projektu „ Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli

w powiecie bielskim województwa podlaskiego”

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim, której organem prowadzącym jest Powiat Bielski udziela wsparcia w zakresie wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownicy poradni będą wspierać realizację Rocznego Planu Wspomagania i tematyki sieci poprzez konsultacje i porady dla nauczycieli i dyrektorów poszczególnych szkół/ przedszkoli oraz inne działania zapisane w Rocznym Planie Wspomagania, których realizacja zostanie przydzielona poradni.

Do udziału w projekcie przystąpiło 35 szkół, 4 przedszkola, 28 dyrektorów i 600 nauczycieli. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie w postaci warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych prowadzonych przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji i ekspertów zewnętrznych. Powstały 4 tematyczne sieci współpracy i samokształcenia, w ramach których nauczyciele mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem za pomocą platformy internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Nauczyciele otrzymują materiały i pomoce dydaktyczne. Wszystkie spotkania z uczestnikami projektu (z wyjątkiem spotkań sieci) odbywają się w szkołach i przedszkolach, które biorą udział w projekcie. Tematyka doskonalenia nauczycieli została opracowana indywidualnie przez poszczególne szkoły i przedszkola, w zależności od ich potrzeb. Całkowita wartość projektu wynosi 857 341,36 PLN. Czas realizowanego wspomagania: rok szkolny 2013/ 2014 i 2014/ 2015.

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.