Wspomaganie rozwoju szkół

 

 

Wspomaganie rozwoju szkół

 

 

W okresie od września 2013 roku do lipca 2015 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim była partnerem Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w realizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”.

W roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy zainteresowane szkoły i przedszkola z rejonu działania Poradni do współpracy.

 

Kompleksowe wspomaganie to zaplanowane i przeprowadzone działanie mające na celu podniesienie stopnia poziomu spełniania przez szkołę wymagań państwa.

 

Wspomaganie szkół – składa się na nie:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb
  • ustalenie sposobów działania
  • zaplanowanie form wspomagania
  • wspólna ocena efektów

 

Wspomaganie:

·        jest adresowane do szkoły jako organizacji uczącej się, nie zaś do poszczególnych osób lub grup,

·        pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań,

·        wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby,

·        jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych form doskonalenia na rzecz długofalowych form pomocy szkole,

·        uwzględnia efekty kształcenia, w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej
i wewnętrznej szkoły oraz wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych,

·        dostosowuje działania do kierunków polityki oświatowej państwa i wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

 

 

 

 

 

Przebieg procesu wspomagania

 

Przebieg procesu wspomagania szkoły

Etap

Co się dzieje w tym etapie

Rezultaty do osiągnięcia

I. Pomoc

w diagnozowaniu potrzeb szkoły.

 

Spotkanie z dyrektorem szkoły:

1.      omówienie zasad współpracy (n.p. rola osoby wspomagającej w szkole),

2.      przeprowadzenie rozmowy z dyrektorem
na temat potrzeb szkoły,

3.      omówienie zakresu odpowiedzialności osoby wspomagającej w obszarze planowania i wdrożenia planu wspomagania w szkole,

4.      uzgodnienie terminu i przebiegu spotkania
z radą pedagogiczną.

1.         zdiagnozowany bieżący stan,

2.         ustalony podział odpowiedzialności.

Spotkanie z radą pedagogiczną

- część informacyjna i warsztatowa:

1. część informacyjna spotkania: poinformowanie rady pedagogicznej o roli osoby wspomagającej w szkole oraz o istocie zmiany związanej ze wspomaganiem szkół; sesja pytań i odpowiedzi,

2. warsztat (dyskusja moderowana) z radą pedagogiczną nt. potrzeb rozwojowych szkoły,

3. wybór przez pedagogiczną najważniejszego obszaru do rozwoju na dany rok (forma warsztatowa),

4. wybór zespołu zadaniowego, który przeanalizuje wybrany przez radę pedagogiczną obszar rozwojowy dla szkoły, np. podczas warsztatu diagnostycznego.

1. rada pedagogiczna wie, jak będzie przebiegał proces wspomagania i jaki jest jego cel,

2. jest wybrany obszar pracy szkoły do rozwoju na określony czas,

3. jest wybrany zespół
do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy obszaru wyłonionego
do rozwoju.

Praca z zespołem zadaniowym:

1.      określenie stanu i przyczyn obecnej sytuacji,

2.      zdefiniowanie rezultatów do osiągnięcia przez szkołę, sformułowanie celów rozwoju,

3.      zaplanowanie wdrożenia zmiany,

4.      opracowanie harmonogramu wprowadzenia zmiany.

1.             są zdiagnozowane przyczyny obecnej sytuacji,

2.             wiadomo, co i jak szkoła chce zmienić,

3.             jest określony cel
i plan działania, które zostaną podjęte, aby zaszła zmiana,

4.             jest harmonogram,

5.             jest opracowana podstawa do stworzenia planu wspomagania.

II. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły.

Praca z zespołem zadaniowym:

ustalenie sposobów osiągania celów
i tworzenia planu.

1. jest opracowany plan wspomagania

 

 

 

III. Zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja.

Realizacja planu wspomagania.

1. odbywają się zaplanowane szkolenia, konsultacje itp.

IV. Wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Spotkanie z radą pedagogiczną:

spotkanie, które umożliwi nauczycielom refleksję i ocenę rezultatów przeprowadzonych działań.

1.      wspólna dyskusja nt. działań i rezultatów oraz możliwości wykorzystania podjętych działań w procesie ewaluacji wewnętrznej szkoły,

2.       wnioski.

 

 

 

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do nawiązania współpracy w zakresie kompleksowego wspomagania rozwoju szkoły realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim.

 

Nawiązanie współpracy w zakresie wspomagania następuje poprzez przesłanie na adres:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. 3go Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski

lub e-mail poradni „Zgłoszenia udziału w procesie wspomagania zewnętrznego prowadzonego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bielsku Podlaskim”.

 

Wzór formularza zgłoszenia szkoły, placówki do objęcia kompleksowym wspomaganiem znajduje się na naszej stronie www. ppp-bielsk.pl.

Adres do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Sieci współpracy

 

Sieci współpracy i samokształcenia!
Wszyscy jesteśmy załogą!

Sieć jest formą pracy, która umożliwia samokształcenie i kooperację. Ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji. To działanie oparte na partnerstwie i wzajemności.

 

Co to jest „sieć”?

Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolne zespoły nauczycieli lub dyrektorów, którzy współpracują ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.
W pracach jednej sieci uczestniczy ok. 20–25 nauczycieli. Pracą każdej
 z nich kieruje koordynator – pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.

 

Platforma internetowa = sieć możliwości!

Uczestnicy sieci spotykają się około 3-5 razy w roku szkolnym na spotkaniach konsultacyjnych. Ponad to, mogą podejmować działania na specjalnej platformie internetowej. Platforma zapewnia uczestnikom dostęp do aktualnych informacji, ciekawych zasobów edukacyjnych i przydatnych narzędzi wzbogacających warsztat pracy. Jest to również miejsce dyskusji, wymiany doświadczeń, prezentacji przykładów dobrej praktyki oraz publikowania własnych materiałów.


Sieć jako społeczność ucząca się:

zaangażowanie wszystkich uczestników w proces uczenia się,

uczenie się zespołowo – z innymi i od innych,

uczenie się poprzez działanie i działanie poprzez uczenie się,

uczenie się w oparciu o problemy wynikające z praktyki,

uczenie się ukierunkowane na postępy uczniów,

korzystanie z różnych form i metod zespołowego uczenia się.

Cele działania sieci:

wymiana doświadczeń między uczestnikami,

analiza przykładów dobrych praktyk,

poszerzenie kompetencji uczestników,

tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci,

nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół,

korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów (np. z CEN)

 

Planowane sieci na rok szkolny 2016/2017:

Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego

 Alicja Malinowska – Smotek

       Katarzyna Szpakowska

Sieć wsparcia i samokształcenia szkolnych specjalistów - psychologów i pedagogów

      Helena Kondrusik - Kołos

      Irena Folwarska

- Sieć wsparcia i samokształcenia logopedów

      Maria Marciniak - Kraśko

      Bożena Konobrocka

 

 

Udział w Sieciach Współpracy i Samokształcenia  jest bezpłatny.

 

 

Zapraszamy do współpracy!

Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia.

Misja poradni

Poradnia realizuje kierunki i cele działania zawarte w Statucie PP –P, bazując na wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej ( prawie wszyscy pracownicy mają stopień nauczyciela dyplomowanego) i dalej podnoszą swoje kwalifikacje i  zaangażowaniu pracowników w pracę placówki, w oparciu o roczny plan pracy PP – P. Cele są zawarte w statucie.